Παράδοση Σχισμοειδών λυχνιών CSO στα Νοσοκομεία Έδεσσας και Άμφισσας