Νέα οπτικά καταστήματα Οφθαλμός

Προμήθεια με μηχανήματα όπως φορητό διαθλασίμετρο, φακόμετρα, οθόνες οπτικής οξύτητας.