Παράδοση Συστήματος Φλουοροαγγειογραφείας VX20 - Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου

 

 

Το Νοσοκομείο Ρόδου ανανέωσε τον εξοπλισμό του με την προμήθεια της σύγχρονης Kowa φλουοροαγγειογραφίας VX20.

 

Η εκπαίδευση έγινε και με την χρήση του
συστήματος σε ασθενείς για την πιο ολοκληρωμένη επεξήγηση των δυνατοτήτων του
μηχανήματος στους ιατρούς.