Παράδοση Συστήματος Φλουοροαγγειογραφείας VX20 - Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου

Το Νοσοκομείο Ρόδου ανανέωσε τον εξοπλισμό του με την προμήθεια της σύγχρονης Kowa φλουοροαγγειογραφίας VX20.

Η εκπαίδευση έγινε και με την χρήση του συστήματος σε ασθενείς για την πιο ολοκληρωμένη επεξήγηση των δυνατοτήτων του μηχανήματος στους ιατρούς.