Εξοπλισμός στα Κέντρα Υγείας της 3ης Υ.Πε Μακεδονίας

Κέντρο Υγείας Καστοριάς, Γρεβενών, Κοζάνης

Παράδοση, Εγκατάσταση και εκπαίδευση του παρακάτω εξοπλισμού:

  • Σχισμοειδείς λυχνίες LED CSO
  • Διαθλαστικές Μονάδες CSO
  • Αυτόματα Διαθλασίμετρα Visionix
  • Οθόνες Οπτοτύπων DMD
  • Τονόμετρα και πρίσματα CSO
  • Φακόμετρα Reichert

Πρώτη πανελληνίως OCT-assisted DMEK (ενδοθηλιακή μεταμόσχευση κερατοειδούς) με το διεγχειρητικό OCT EnFocus της εταιρείας Leica στην Πανεπιστημιακή Κλινική του Παπαγεωργίου

Εξοπλισμός στα Κέντρα Υγείας της 3ης Υ.Πε Μακεδονίας
Εξοπλισμός στα Κέντρα Υγείας της 3ης Υ.Πε Μακεδονίας
Εξοπλισμός στα Κέντρα Υγείας της 3ης Υ.Πε Μακεδονίας
Εξοπλισμός στα Κέντρα Υγείας της 3ης Υ.Πε Μακεδονίας