Επίδειξη μικροσκοπίου Proveo8 με iOCT στο Οφθαλμιατρείο, Πολυκλινική, ΟΜΜΑ

Επίδειξη Φορητού Διαθλασίμετρου QuickSee της Plenoptika